• Sesli Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş
 • Adres
 • Organize Sanayi Bölgesi 110. Cadde No:355 Uşak - TÜRKİYE
 • E-Posta
 • info@sesli.com.tr
 • İletişim
 • 0 276 266 79 79

Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

Microsoft Word - 0nternet Sitesi Ayd1nlatma Metni

SESLİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET AŞ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Sesli Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ (“Şirket”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

A. İşlenen Kişisel Veriler, Veri İşleme Amacı, Toplama Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebebi

Şirketimizin veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

Açık rızanın varlığı (“m.5/1, m.6”).
Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik

tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için

zorunlu olması (“m.5/2-b”).

 •   Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına

  ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).

 •   Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).

 •   İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).

 •   Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).

 •   İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri

için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

Veri İşleme Amacı

Tedarikçi Ödemelerinin Gerçekleştirilmesi

İşlenen Kişisel Veriler

Adı Soyadı, T.C Kimlik No, İmza, Hesap No, Banka Bilgileri, İletişim Bilgileri

Veri İşleme Şartları

m.5/2-c, m.5/2-ç

Tedarikçi Firmadan Talep, Satın Alma (Otomatik Olmayan yollarla)

Müşteri Tahsilat İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

Adı Soyadı, T.C Kimlik No, İmza, Hesap No, Banka Bilgileri, İletişim Bilgileri

m.5/2-c, m.5/2-ç

Netsis (ERP) üzerinden

(Otomatik Olmayan yollarla)

Veri Toplama Yöntemleri

Teminat Mektubu Tanzimi

Adı Soyadı, İletişim Bilgileri, Limit Bilgisi

m.5/2-c, m.5/2-ç

Bankadan ve Müşteriden Elde Edilmektedir (Otomatik Olmayan Yollarla)

Müşteri Araştırılması (Findeks Raporu)

Adı Soyadı, TC Kimlik, İletişim Bilgileri, Limit Bilgisi, Borç Bilgisi, Müşteri Çek Bilgisi, Kanuni Takip Bilgisi

m.5/1

Müşteriden talep edilmektedir (Otomatik olmayan yollarla)

Müşteri Teminatlandırılması İçin Müşteri Verilerinin Şirket Kasasında Saklanması

Adı Soyadı, TC Kimlik Fotokopisi, İletişim Bilgileri, Rehin Gösterilen Araç, Gayrimenkul, İpotek ve Tarla gibi Taşınmaz Malların Bilgisi

m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-f

Müşteriden talep edilmektedir (Otomatik olmayan yollarla)

Faturalandırma Süreci

Ad Soyad, E-Posta, Telefon, Adres, İmza, Vergi Numarası, Hesap Numarası, IBAN, TCKN

m.5/2-ç

Kurum kaynakları, satın alma ve pazarlama birimleri ve bayi personelleri aracılığıyla

(Otomatik olmayan yollarla)

Cari Kartlar ve Muhasebe Hesaplarının Kontrolü ve Takibi

Adı Soyadı, T.C Kimlik No, Adres, Telefon, E-Posta, Hesap Numarası – IBAN

m.5/2-f

Kurum kaynakları, satın alma ve

Vergi Numarası

pazarlama birimleri ve mevzi personelleri aracılığıyla

(Otomatik olmayan yollarla)

Denetim ve Teftiş Süreci

Ad Soyad, E-Posta, Telefon, Adres, İmza, Vergi Numarası, Hesap Numarası , IBAN, TCKN

m.5/2-f

İlgili kişiden talep, kurum kaynakları (Otomatik olmayan yollarla)

İthalat ve İhracat Süreçleri

Ad Soyad, E-Posta, Telefon, Adres, İmza, Vergi Numarası, Hesap Numarası – IBAN, TCKN

m.5/2-f, m.5/2-c.

Fiziki
ve (Kısmen otomatik otomatik olmayan yollarla)

yollarla e-posta

ve

Kanuni Beyanname İşlemleri

Ad Soyad, Tckn, Vergi Numarası

m.5/2-a, m.5/2-ç

Sunuculardan (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla)

Kira Kontratı Yapılması

Ad- Soyadı, Telefon Numarası, İmza, Kimlik Fotokopisi, Adres

m.5/2-c, m.5/2-ç

Müşteri ve Tedarikçiden (Otomatik olmayan yollarla)

Müşteriler ile İletişim Kurmak Amacıyla Bilgilerin Alınması

Adı Soyadı, İletişim Bilgileri

m.5/2-c, m.5/2-f

Müşteriden ve Tedarikçiden (Otomatik olmayan yollarla)

Teminat Süreci

Adı soyadı, İmza, Unvan, Hesap Numarası - IBAN

m.5/2-c, m.5/2-ç

Müşteri ve Tedarikçiden (Otomatik olmayan yollarla)

Ürün Sevkiyatı

Adı Soyadı, İletişim Bilgileri, Araç Plaka bilgileri

m.5/2-c, m.5/2-f

Müşteri ve Tedarikçiden (Otomatik olmayan yollarla)

Müşteri Talep ve Şikayet Süreçleri,

Müşteri ve Tüketicilere Kargo Gönderimi

Adı Soyadı, İletişim Bilgileri, Telefon No, Adres

m.5/2-c, m.5/2-f

Müşteri ve Tedarikçiden (Otomatik olmayan yollarla)

Sevkiyat Organizasyonu

İletişim Bilgileri, Araç Plaka Bilgisi

m.5/2-c, m.5/2-f

Tedarikçi Firmadan ve Çalışanından (Otomatik olmayan yollarla)

Gelen İrsaliyeler

Adı Soyadı, İmza, Telefon Numarası

m.5/2-c

Tedarikçi Çalışanından (Otomatik olmayan yollarla)

Araç Takibi

Ad, Soyad, Konum Bilgisi

m.5/2-f

Takip Sistemi İle (Otomatik Yollarla)

B. Kişisel Verilerin Aktarılması

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde aktarılabilmektedir:

Veri Aktarma Amacı

İş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla

Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla

Şirket ödemelerin yapılabilmesi amacıyla gerekli kişisel veriler,

Dış bürolara, mahkemelere, icra dairelerine, vergi dairelerine, ilgili bankalara ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

Dış bürolara, mahkemelere, icra dairelerine, vergi dairelerine, ilgili bankalara, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ve bağımsız denetim firmalarına aktarılmaktadır.

Dava dosyalarının ve arabuluculuk süreçlerinin takibi amacıyla işlenen veriler sürecin yürütülmesi amacıyla,

İcra süreçlerinin takibi amacıyla işlenen veriler sürecin yürütülmesi amacıyla,

Denetim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla

Kargo süreçlerinin yürütülmesi amacıyla

C. İlgili Kişinin Hakları

Aktarılan Alıcı Grupları

Müşteriler ve tedarikçi firmalar

İlgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

İlgili bankalara aktarılmaktadır.

Bağımsız denetçiler, TMSF, Gelir İdaresi Başkanlığı Kargo şirketleri

Herkes, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir;
1.Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Herkes bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde Şirketimize iletebilir. Talepler en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.