• Sesli Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş
 • Adres
 • Organize Sanayi Bölgesi 110. Cadde No:355 Uşak - TÜRKİYE
 • E-Posta
 • info@sesli.com.tr
 • İletişim
 • 0 276 266 79 79

Veri Sorumlusuna Başvuru Formu

Veri Sorumlusuna Başvuru Formu

Microsoft Word - Veri Sorumlusuna Ba_vuru Formu

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

(Bu form aracılığı ile başvuru yapılması zorunlu değildir. Bu form, ilgili kişinin başvuru yapma sürecinde yardımcı doküman olarak oluşturulmuş olup, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde yapılan her başvuru değerlendirmeye alınacaktır.)

Genel Açıklamalar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘‘KVKK’’) 11. maddesi kapsamında herkes, veri sorumlusu sıfatıyla Sesli Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ’ye (“Şirket”) aşağıda belirtilen hususlarda başvuruda bulunma hakkına sahiptir:

 1. a)  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. b)  Kişiselverileriişlenmişsebunailişkinbilgitalepetme,

 3. c)  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

  öğrenme,

 4. d)  Yurtiçindeveyayurtdışındakişiselverilerinaktarıldığıüçüncükişileribilme

 5. e)  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini

  isteme,

 6. f)  KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak

  işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. g)  (e). ve (f). bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. h)  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. i)  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Başvuruya İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi

Veri Sorumlusuna Başvuru Formu ile başvurucunun kimliğinin tespiti ve başvurunun yönetilmesi amacıyla sınırlı ve bağlantılı olarak kişisel veri (ad, soyad, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, telefon numarası, e-posta, adres, imza) işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler, gerektiği takdirde başvuru talebinin niteliğine göre yalnızca ilgili birimler/kişiler ve kanunlarca yetkili kurum/kuruluşlar ile paylaşılabilmektedir.

Başvuru Yöntemi, Başvurunun Yapılacağı Adres ve Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgiyi Gösterir Tablo

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Konu Başlığı

Elden başvuru

(Başvuru sahibinin

bizzat başvurması halinde kimliğini tevsik edici belgenin, vekaleten başvuru yapılması durumunda noter tasdikli vekaletnamenin hazırda bulundurulması gerekmektedir.)

........................

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat

..............................

Tebligat zarfına

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

E-imza/Mobil İmza Aracılığıyla e-posta

..............................

Elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi aracılığıyla başvuru

...........................

Elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresi (E- posta adresinizin daha öncesinde sistemlerimizde kimliğiniz ile eşleşmiş olması gerekmektedir.)

...........................

Elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri

Ad:

Soyad:

TC Kimlik Numarası: (Pasaport No)

Telefon Numarası:

E-posta:

(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Adres:

Lütfen Şirketimiz ile Olan İlişkinizi Belirtiniz

Müşteri Ziyaretçi

Eski Çalışan (Çalıştığım Yıllar: ................ - ................. )

Diğer

Çalışan
Çalışan Adayı

Başvuru Tarihi :

Üçüncü Kişi Firma Çalışanı

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz kişi/birim: Konu:

Lütfen KVKK Kapsamındaki Talebinizi Belirtiniz

Talep No

Talep Konusu

Kanuni Dayanak

Seçiminiz

(Lütfen İlgili Bölümü İşaretleyiniz)

1

Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

KVKK m. 11/1-a

2

Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyor ise bu veri işleme faaliyetlerine ilişkin bilgi talep ediyorum.

KVKK m. 11/1-b

3

Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp

KVKK m. 11/1-c

kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

4

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

KVKK m. 11/1-ç

5

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

KVKK m. 11/1-d

6

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;

a) Silinmesini
b) Yok edilmesini

İstiyorum.

(Lütfen seçeneklerden belirtiniz)

KVKK m. 11/1-e

7

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (5 Numaralı Talep) aktarıldığı üçüncü

KVKK m. 11/1-f

kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

8

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (6 Numaralı Talep) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de;

a) Silinmesini
b) Yok Edilmesini

İstiyorum.

(Lütfen Seçeneklerden Belirtiniz)

KVKK m. 11/1-f

9

Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

KVKK m. 11/1-g

10

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum.

KVKK m. 11/1-ğ

Lütfen Talebiniz İle İlgili Bir Açıklama Yapınız

Başvurunuza Vereceğimiz Yanıtın Tarafınıza Ne Şekilde Bildirilmesini İstiyorsunuz?

Adresime gönderilmesini istiyorum.

E-Posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-Posta yöntemini seçmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Elden teslim almak istiyorum.

(Vekaleten teslim alınmasının istenmesi durumunda noter tasdikli vekaletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

Başvuru Sahibinin Beyanı

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini istemekteyim.

Bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim.

Başvuruda bulunan kişinin; Adı, Soyadı :
İmzası : Başvuru Tarihi :